ALGEMENE VOORWAARDEN
1 januari 2018

1. ALGEMEEN

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de online kredietmarktplaats
(“Platform”) die beschikbaar is op onze website www.financieringnu.nl. Het Platform brengt één of
meerdere (rechtspersonen) die krediet nodig hebben voor een zakelijk kredietproject (“Kredietnemers”)
samen met rechtspersonen die bereid zijn om een “kredietaanvraag”/”kredietproject” (gedeeltelijk) te
financieren (“kredietvertrekkers”).

1.2. De exploitant van het Platform is Financiering Nu, opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd
in Almere en binnenkort kantoorhoudend aan de Beethovenstraat 24 – 1, 1077 JH Amsterdam, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel te onder nummer 70839816 “wij“, “ons“, of “Financiering Nu“).

1.3. Financiering Nu verstrekt geen krediet en adviseert Kredietnemers ook niet inhoudelijk over kredieten
en staat daarom niet ingeschreven in het openbare register van de Autoriteit Financiële. Financiering Nu oefent niet het bedrijf van bank uit en staat daarom niet onder toezicht van De Nederlandsche
Bank. Financiering Nu strekt zicht uitsluitend ten doel Kredietnemers een Platform te bieden waarop
krediet aanvragen kunnen worden vermeld waarop kredietvertrekkers contact kunnen leggen met
Kredietnemers. Het Platform van Financiering Nu zal hierin alleen het initiële contact tot stand
brengen.

1.4. Informatie met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens is opgenomen in ons privacy
beleid die kan worden gedownload op onze website.

2. HOE HET PLATFORM WERKT

2.1. Het samenbrengen van Kredietnemers en Kredietverstrekkers via het Platform kan als volgt worden
samengevat:
(a) Voordat u gebruik kunt maken van het Platform is het niet noodzakelijk om op het Platform te
registreren.
(b) Nadat u als Kredietnemer een verzoek tot financiering hebt ingediend zal Financiering Nu de aanvraag
op volledigheid en correctheid van informatie beoordelen en doorsturen naar kredietvertrekkers binnen
haar netwerk. Indien een Kredietverstrekker aanvullende informatie nodig heeft zal Financiering Nu de
Kredietnemer verzoeken deze informatie te vertrekken. Indien een aanvraag voldoet aan de
kredietinformatie-eisen van de kredietvertrekker zal de Kredietverstrekker Financiering Nu een
concept kredietovereenkomst toesturen welke Financiering Nu aan de Kredietnemer zal vetrekken.
(c) De Kredietnemer dient de Kredietverstrekker vervolgens bepaalde documenten te verschaffen voor
verificatiedoeleinden. Zodra het verificatieproces succesvol is zal de Kredietverstrekker de
Kredietnemer direct of indirect via Financiering Nu een zakelijke kredietovereenkomst doen toekomen
voor ondertekening van tekeningsbevoegd bestuurder van de Kredietnemer. Zodra een kredietproject
volledig is gefinancierd zal/zullen de Kredietverstrekker(s) de kredietsom (minus de
administratiekosten voor de Kredietverstrekker en Financiering Nu) aan de Kredietnemer uitkeren. Op
grond van de kredietovereenkomst(en) tussen de Kredietverstrekker en de Kredietnemer treft
Financiering Nu geen verantwoordelijkheid in relatie tot deze overeenkomst.
(d) Financiering Nu blijft verantwoordelijk voor het actief contacten en beheren van de communicatie
tussen Kredietverstrekker en de Kredietnemer en de Kredietnemer via het online Platform de
Kredietnemers de mogelijkheid bieden in contact te komen met Kredietverstrekkers in hun zoektocht
naar een passende kredietovereenkomst. Financiering Nu zal inhoudelijk geen bindend advies
verstrekken en zich neutraal op stellen in de keuze die de Kredietnemer maakt ten opzicht van de
kredietvoorstellen die de Kredietnemer ontvangt van de Kredietverstrekker direct of indirect via het
Platform van Financiering Nu. Financiering Nu heeft geen rol in de juridische, fiscale of financieel
verplichtingen die mogelijk tussen Kredietnemer en krediet verstrekker tot stand komen.

2.2. Financiering Nu behoudt zich het recht voor om voor wijzigingen aan te brengen in de manier waarop
Kredietnemers en Kredietverstrekkers worden samengebracht via haar Platform.

3. REGISTREREN OP HET PLATFORM

3.1. Alleen zakelijke Kredietnemers kunnen op het Platform zich aanmelden voor een zoekopdracht naar
een Kredietverstrekker. Zakelijke Kredietnemers dienen te handelen in de uitoefening van beroep of
bedrijf en moeten tevens zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Financiering Nu behoud zich het recht voor om de informatie op te controleren.

3.2. Natuurlijke personen kunnen geen gebruikmaken van het Platform van Financiering Nu. Indien blijkt
dat een natuurlijke persoon een aanvraag doet op het Platform zal deze direct worden geïnformeerd
dat een aanvraag door natuurlijke personen net mogelijk is en dat alle informatie die door de
natuurlijke persoon verstrekt is direct zal worden verwijderd.

3.3. Om gebruik te kunnen maken van het Platform dient een Kredietnemer akkoord te gaan met onze
Algemene Voorwaarden en het Privacy Beleid.

3.4. Als Kredietnemer dient men er zorg voor te dragen dat alle informatie die aan ons wordt verstrekt
correct en actueel is. Daarnaast is men verplicht om wijzigingen direct door te voeren en ons directdaarvan
schriftelijk op de hoogte te brengen. Andere gebruikers vertrouwen er immers op dat de
verstrekte- informatie altijd correct en actueel is.

4. BESCHIKBAARHEID VAN HET PLATFORM

4.1. De diensten van Financiering Nu bestaan, en zijn beperkt tot, de communicatie diensten die het
Platform levert. Zoals bij elke (financiële) beslissing dient men als zakelijke Kredietnemer de risico‘s
uzelf af te wegen alvorens een beslissing te nemen.

4.2. De beschikbaarheid van het Platform is afhankelijk van de technische apparatuur van de Gebruiker.
Om gebruik te maken van, en toegang te krijgen tot, het Platform en om documenten in te dienen en/of
te uploaden, moet men over passende technische middelen te beschikken (computer, internettoegang,
– e-mailadres en een scanner).

4.3. Financiering Nu is slechts gehouden het Platform voor gebruik beschikbaar te houden tijdens de door
haar aangewezen periodes. Hoewel Financiering Nu ernaar zal streven om het Platform te allen tijde
beschikbaar te houden, maar daartoe- niet verplicht-. Indien het Platform dringend onderhouden moet
worden (bijvoorbeeld om beveiligingsredenen) of als het Platform wordt blootgesteld aan
gebeurtenissen buiten de controle van Financiering Nu (bijvoorbeeld storingen van
telecommunicatienetwerken, hacken, fouten van derden, stroomstoringen, natuurrampen of
overheidsmaatregelen die niet het gevolg zijn van eigen daden, of vergelijkbare gebeurtenissen), dan
heeft Financiering Nu het recht om de beschikbaarheid van het Platform gedeeltelijk of in zijn geheel
op te schorten. Indien maatregelen nodig zijn om de veiligheid van servers te waarborgen (bijvoorbeeld
in geval van hacken en aanvallen vanaf het internet), of als technische maatregelen nodig zijn om het
functioneren van het Platform te handhaven of te verbeteren, dan kan Financiering Nu tijdelijk de
toegang tot het Platform beperken of weigeren. Financiering Nu zal in dat geval altijd op billijke wijze
rekening houden met de belangen van de Gebruikers/Kredietnemers en Kredietverstrekker.
Financiering Nu beschermt haar systemen naar beste weten en kunnen tegen ongeoorloofde toegang
door derden.

5. DIENSTEN VOOR KREDIETNEMERS

5.1. Het opzetten van een kredietproject

5.1.1. Voor het opzetten van een bedrijfsfinanciering dient men alle stappen te doorlopen zoals
weergegeven op het Platform. Tijdens het doorlopen van de Kredietaanvraag heeft men de
mogelijkheid om een beschrijving van een Kredietproject op te geven. Financiering Nu zal slechts
incidenteel en willekeurig de beschrijvingen van kredietprojecten controleren. Kredietaanvragen met
onder andere een racistische, discriminerende, immorele, lasterlijke, erotische, pornografische of
politieke strekking zijn niet toegestaan. Een kredietaanvraag mag niet in strijd zijn met toepasselijke
wet- en regelgeving en mag geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten. Het is bovendien
niet toegestaan om te verwijzen naar teksten van deze strekking, of deze toegankelijk te maken door
middel van een link. Indien de beschrijving van een kredietaanvraag de rechten van derden schendt of
op enige manier onrechtmatig is, dan is de Gebruiker daarvoor als enige aansprakelijk. Mocht een
Gebruiker de regels in dit artikel schenden, dan zullen wij de onrechtmatige inhoud verwijderen en/of
blokkeren, het kredietaanvraag annuleren of weigeren, of weigeren om de activering door te zetten,
en/of de Gebruiker, Kredietaanvrager of Kredietnemer de mogelijkheid ontnemen om een nieuw
kredietaanvraag in te dienen. Hierbij stemt u in om Financiering Nu te vrijwaren van alle
aansprakelijkheid, en schadeloos te stellen voor alle schade, die het gevolg is van aanspraken van
derden in verband met (de beschrijving en behandeling van) uw kredietaanvraag.

5.1.2. Voor zakelijke Kredietnemers bedraagt de minimale kredietsom EUR 5.000,- en de maximale
kredietsom EUR 1.000.000,- (per krediet). De kredietsom dient altijd een veelvoud van EUR 1.000,-
te zijn. De minimale looptijd bedraagt 6 maanden en de maximale looptijd 84 maanden.

5.1.3. Financiering Nu behoudt zich het recht voor om per aanvraag de maximale kredietsom en/of looptijd
voor specifieke producten of doelgroepen te beperken.

5.2. Beoordeling van het kredietproject

5.2.1. Zodra Financiering Nu alle benodigde gegevens heeft ontvangen zal Financiering Nu de aanvraag in
behandeling nemen en tevens indienen bij Kredietverstrekkers. Financiering Nu zal vervolgens het
kredietproject begeleiden en indien nodig bij derden aanvullende informatie opvragen voor de
Kredietverstrekker ook ten aanzien van de bestuurders en/of de uiteindelijk belanghebbende(n) en,
indien toepasselijk, degenen die zich borg hebben gesteld (zie artikel 5.9). Op grond hiervan zal
Financiering Nu de kans op terugbetaling van het gewenste krediet inschatten, en bekijken of
voldoende voldoet aan de eisen die Kredietverstrekkers stellen voor het toekennen van de lening.
Indien het krediet-project wordt goedgekeurd, dan zal Financiering Nu een concept
Kredietovereenkomst toesturen van de Kredietverstrekker (zie artikel 5.3). Hierin staat onder andere
de toepasselijke rente, de hoogte van de kredietsom en de looptijd van de lening. Indien gewenst kan
men de hoogte van de kredietsom en de looptijd van de lening veranderen. Elke wijziging zal wederom
worden getoetst. Indien de Kredietverstrekker akkoord gaat met de wijziging dan ontvangt de
Kredietnemer een nieuwe concept Kredietovereenkomst. Het staat de aanvrager altijd vrij om het
aanbod niet te accepteren.

5.2.2. Elk kredietproject wordt ingedeeld in een risicoklasse. Klasse A is de laagste risicoklasse en E is de
hoogste risicoklasse. De indeling in risicoklassen is gebaseerd op de (krediet-)informatie ten aanzien
van de Kredietnemer (aanvrager), het type financiering, de looptijd van het aangevraagde krediet en
de van derden ontvangen informatie. Voor specifieke producten kunnen afwijkende risicoklassen
worden vastgesteld.

5.3. Kredietovereenkomst

5.3.1. Als het kredietproject is goedgekeurd, dan zal Financiering Nu de e-mail sturen met daarbij de
concept Kredietovereenkomst van de Kredietverstrekker.

5.3.2. Indien de Kredietaanvrager de door Financiering Nu toegezonden Kredietovereenkomst nog niet
heeft geaccepteerd zal Financiering Nu de Kredietnemer (Kredietaanvrager) hieraan van tijd tot tijd
herinneren. Mocht de Kredietovereenkomst 7 dagen na ontvangst nog niet zijn geaccepteerd, dan is
Financiering Nu bevoegd om het kredietvoorstel in te trekken.

5.3.3. De Kredietovereenkomst treedt pas in werking indien (1) het kredietproject via het Platform of op
andere wijze volledig is gefinancierd en (2) Financiering Nu de volledige informatie, zoals vermeld in
de Kredietovereenkomst, van de deelnemende Kredietverstrekker(s) tijdig heeft ontvangen.
Financiering Nu dient tevens de vereiste ondertekende akte(n) te hebben ontvangen (zie artikel 5.9).

5.4. Verificatie

5.4.1. Het in artikel 5.2.1 omschreven proces stelt Financiering Nu in staat om een beperkte, grotendeels
geautomatiseerde, beoordeling van het kredietproject uit te voeren. Nadat de Kredietovereenkomst is
geaccepteerd moet men derhalve bepaalde documenten beschikbaar stellen voor
verificatiedoeleinden. Bij zakelijke Kredietnemer(s) kunnen tevens jaarverslagen, businessplannen,
belastingaanslagen en andersoortige documenten worden gevraagd. Deze en eventuele andere
documenten kan men uploaden op het Platform of naar ons e-mailen als pdf of jpg bestand.

5.4.2. De informatie die wordt verkregen in het kader van het verificatieproces kan ertoe leiden dat de
toepasselijke rente, de hoogte van de kredietsom en/of de looptijd van de lening moet(en) worden
aangepast, waarna een nieuwe Kredietovereenkomst wordt opgesteld. Indien de Kredietnemer binnen
7 dagen akkoord gaat met de aanpassingen dan komt de nieuwe Kredietovereenkomst tot stand.

5.4.3. De informatie die wordt verkregen in het kader van het verificatieproces kan er tevens toe leiden dat
het kredietproject wordt geannuleerd.

5.4.4. Na succesvolle voltooiing van het verificatieproces beslist Financiering Nu samen met
Kredietverstrekkers of en wanneer het kredietproject op het Platform aan Kredietverstrekkers wordt
aangeboden.

5.4.5. Financiering Nu kan te allen tijde, naar eigen inzicht, aanvullende documenten ter verificatie
opvragen nadat het kredietproject op het Platform is gepubliceerd.

5.5. Lagere kredietsom
Indien een kredietproject aan het eind van de investeringsperiode niet volledig is gefinancierd, wordt
het in principe geannuleerd. Indien minimaal 50% van het kredietproject is gefinancierd voor een
minimaal bedrag van EUR 5.000,- Van zakelijke Kredietnemers kan Financiering Nu echter beslissen
om de lagere kredietsom aan te bieden. De Kredietnemer dient hiermee binnen 7 dagen akkoord te
gaan als gevolg waarvan een nieuwe (voorwaardelijke) Kredietovereenkomst tot stand komt. Ook in
dat geval blijft de Kredietverstrekker onverkort gebonden aan zijn geldelijke toezegging.

5.6. Annulering van een kredietproject

5.6.1. Indien aan het eind van de investeringsaanvraag onvoldoende gelden zijn toegezegd om het
kredietproject volledig te financieren wordt deze ontbonden of als Financiering Nu gegronde redenen
heeft om dit zelfstandig te doen, dan wordt het de kredietaanvraag annuleren.

5.6.2. Zolang het kredietproject nog niet volledig is gefinancierd kan de Kredietnemer een kredietproject
voor het einde van de investeringsperiode altijd kosten-loos annuleren.

5.7. Administratiekosten
Financiering Nu brengt administratiekosten in rekening die afhankelijk zijn van de looptijd en het risico
van de lening. De in rekening te brengen administratiekosten worden vermeld in de
Kredietovereenkomst. Informatie over de administratiekosten is tevens beschikbaar op onze website.
De administratiekosten worden ingehouden op de uit te keren kredietsom.

5.8. Geen advies
Financiering Nu adviseert Kredietnemers niet over het te verkrijgen krediet en toetst niet of
Kredietnemers ervaring hebben met het verkrijgen van krediet.

5.9. Akten van borgtocht
Voor iedere zakelijke Kredietovereenkomst geldt als voorwaarde dat één of meerdere akten van
borgtocht worden overeengekomen. Krachtens een borgtocht stelt de borg zich ten gunste van de
deelnemende Kredietverstrekkers borg voor de nakoming van de verplichtingen van de
Kredietnemer(s) uit hoofde van de Kredietovereenkomst. De borg kan een bestuurder of een
aandeelhouder van de geldnemer zijn of een derde. Een borgtocht is nadrukkelijk geen zakelijk
zekerheidsrecht en is niet altijd afdwingbaar.

5.10. Bemiddelingsactiviteiten
Wanneer Financiering Nu het door de Kredietnemer gewenste product niet zelf kan aanbieden,
bijvoorbeeld omdat de gewenste kredietsom hoger is dan het in deze voorwaarden genoemde
maximum, kan Financiering Nu namens de Kredietnemer een Kredietaanvraag indienen bij een of
meerdere andere financiële dienstverleners en/of banken. Financiering Nu zal de door deze partijen
uitgebrachte offertes zonder kosten en zonder advies (execution only) aan de Kredietnemer
doorsturen. Als de Kredietnemer een van de voorstellen wil accepteren of accepteert, treedt
Financiering Nu op als (execution only) intermediair tussen de Kredietnemer en de financiële
dienstverlener.

6. DIENSTEN VOOR KREDIETVERSTREKKERS
6.1. Investeren
Gedurende een termijn van 21 kalenderdagen na publicatie van een kredietproject kunnen
Kredietverstrekkers gelden toezeggen ter (gedeeltelijke) financiering van het kredietproject. Het
minimaal te investeren bedrag bedraagt EUR 5.000-, het totale bedrag dient altijd een veelvoud van
EUR 1.000,- te zijn. Voor Kredietverstrekkers, institutionele Kredietverstrekkers uitgezonderd, is er
geen limiet om op enig moment in totaal meer dan EUR 10.00.000,- aan investeringen op het Platform
uit te hebben staan.

6.2. Investeringsovereenkomst

6.2.1. Op grond van de Investeringsovereenkomst draagt Financiering Nu de (toekomstige) geen
vorderingen over uit hoofde van de Kredietovereenkomst (de zogenaamde maandbedragen) aan de
deelnemende Kredietverstrekkers Kredietgevers daar Financiering Nu geen partij is tussen partijen in
de Kredietovereenkomst.

6.2.3. De Investeringsovereenkomst treedt in werking op het moment dat Financiering Nu tijdig de volledige
krediet informatie zoals vermeld in de Kredietovereenkomst heeft ontvangen van alle deelnemende
Kredietverstrekkers.

6.3. Betaling van de koopprijs

6.3.1. Indien een kredietproject volledig is gefinancierd of een situatie zich voordoet zoals omschreven in
artikel 5.5, dan dient het kredietbedrag binnen 5 dagen te worden betaald. De betaling dient te
geschieden vanaf een rekening op naam van de Kredietverstrekker bij een bank in een lidstaat van de
Europese Economische Ruimte. Deze rekening moet worden opgegeven tijdens het registratieproces.

6.3.2. Indien het krediet bedrag niet op tijd en/of volledig van de Kredietverstrekker wordt ontvangen, dan
kan Financiering Nu de Kredietverstrekker kosten van 3 procent over het nog te betalen deel van de
koopprijs in rekening brengen.

6.3.3. Indien een Kredietverstrekker het kredietbedrag heeft betaald, maar de Kredietovereenkomst niet in
werking treedt dan zal de koopprijs uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst door Kredietnemer worden
terugbetaald.

6.4. Het incasseren van de maandbedragen
Financiering Nu is niet verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van de
Kredietovereenkomsten noch om de maandbedragen namens de Kredietverstrekkers incasseren. De
ontvangen maandbedragen (minus de servicekosten) worden direct uitgekeerd aan de
Kredietverstrekkers pro rata de door hen ingelegde gelden. Teneinde de gelden van de
Kredietverstrekkers veilig te stellen kunnen deze gebruikmaken van een stichting derdengelden.

6.5. Servicekosten
Financiering Nu brengt servicekosten in rekening. Het toepasselijke percentage wordt vermeld in de
Investeringsovereenkomst. Informatie hierover is tevens beschikbaar op onze website. De
servicekosten worden ingehouden op de aan de Kredietverstrekker uit te keren bedragen.

6.6. Annulering van een geldelijke toezegging
Indien Financiering Nu twijfel heeft omtrent de juistheid van de verstrekte gegevens, als u de
Overeenkomst krachtens artikel 11 ontbindt, of als Financiering Nu een andere geldige reden heeft om
dit te doen, dan kan Financiering Nu uw geldelijke toezegging annuleren. Hetzelfde geldt indien een
kredietproject wordt geannuleerd op grond van artikel 5.6. Financiering Nu kan ook (tijdelijk) uw
Account blokkeren als zij gegronde redenen heeft om dat te doen.

6.7. Risico‘s voor Kredietverstrekkers

6.8.1. Investeren via het Platform gaat gepaard met bepaalde (hoge) risico‘s, waaronder het risico dat een
Kredietnemer niet in staat is om aan zijn/haar betalingsverplichtingen uit hoofde van de
Kredietovereenkomst te voldoen, met als gevolg dat Kredietverstrekkers een gedeelte of hun gehele
investering kunnen verliezen. Investeringen via het Platform vallen niet onder enige vorm van
garantieregeling. Een meer gedetailleerde beschrijving van de risico’s staat op de onze website en is
moet door Kredietverstrekkers worden meegewogen en opgenomen in de Investeringsovereenkomst.

6.8.2. Financiering Nu geeft geen advies aan Kredietverstrekkers met betrekking tot investering(en).
Kredietverstrekkers dienen derhalve zelf de geschiktheid van een investering te beoordelen en bij
voorkeur contact op te nemen met een financiële, fiscale en/of juridische adviseur alvorens te
investeren in een kredietproject.

6.9.3. Om de risico’s van investeren in aanvragen via het Platform te beperken is het
raadzaam voor Kredietverstrekkers om het totaal te investeren bedrag over meerdere
kredietprojecten te spreiden.

7. AANSPRAKELIJKHEID
7.1. De informatie op het Platform is uitsluitend bedoeld ter informatie; Financiering Nu adviseert
Kredietverstrekkers niet, Financiering Nu voert slechts op grond van bepaalde formele en technische
criteria een beperkte controle uit met betrekking tot Kredietnemers. Op grond van deze controle
kunnen geen conclusies worden getrokken met betrekking tot de juistheid van de verkregen en
verstrekte informatie.

7.2. Om Gebruikers te identificeren en te beoordelen werkt Financiering Nu samen met derden, deze staan
vermeld in ons privacybeleid. Hoewel Financiering Nu deze derden zorgvuldig selecteert kan zij niet
instaan voor de juistheid van de informatie die deze derden aan haar verstrekken. Het is derhalve
mogelijk dat de verkregen informatie over de identiteit en kredietwaardigheid van Kredietnemers niet
(geheel) juist is. Financiering Nu kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden.

8. ALTERNATIEVE DIENSTVERLENER
8.1. Financiering Nu kunnen alternatieve dienstverleners aanwijzen (“Alternatieve Dienstverlener”) welke in
het belang van Kredietverstrekkers en Kredietnemers dienstverlening aanbiedt in het geval
Financiering Nu, tijdelijk of permanent, niet in de positie verkeert om haar diensten aan te bieden,
bijvoorbeeld door insolventie of door een faillissementsprocedure, of wanneer Financiering Nu volgens
geldende wet- en regelgeving geheel of gedeeltelijk beperkt is in de uitoefening van haar bedrijf
(“Activatiemoment”). De Alternatieve Dienstverlener zal haar diensten verlenen op basis van de
opdracht die zij daarvoor ontvangt van Financiering Nu; de Kredietverstrekker heeft geen directe
rechten, aanspraken of verhaalmogelijkheid ten aanzien van de Alternatieve Dienstverlener. Als een
Activatiemoment zich voordoet, wordt de Alternatieve Dienstverlener verantwoordelijk voor beheer en
uitvoering van de Kredietovereenkomsten. Als gevolg van deze overdracht van verantwoordelijkheid
zal de Alternatieve Dienstverlener het recht hebben de administratiekosten zoals vermeld in de
Investeringsovereenkomst ten laste van de Kredietverstrekker te innen en ontvangen, en een directe
vordering jegens de Kredietverstrekker verkrijgen. De in de Investeringsovereenkomst genoemde
aansprakelijkheidsbeperkingen zijn ook van toepassing op de Alternatieve Dienstverlener. De
alternatieve dienstverlening als voorzorgsmaatregel is een integraal onderdeel van de diensten van
Financiering Nu en de Stichting voor Kredietnemers en Kredietverstrekkers.

8.2. Voor zover noodzakelijk stemt de Kredietnemer of Kredietverstrekker hierbij voorafgaand in met Artikel

8.3. Financiering Nu verstuurt op regelmatige basis versleutelde bestanden met persoonlijke gegevens
(voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummers, geboortedatum en bankgegevens) van
Kredietnemers en Kredietverstrekkers naar een gegevensadministrateur, en geanonimiseerde
gegevens van het kredietproject en bijbehorende betaalgegevens en informatie over de
kredietovereenkomst naar de Alternatieve Dienstverlener. De gegevensadministrateur kan de
versleutelde bestanden niet ontsleutelen. Als een Activatiemoment zich voordoet, stelt de
gegevensadministrateur de versleutelde bestanden beschikbaar aan de Alternatieve Dienstverlener.
De Alternatieve Dienstverlener ontsleutelt de bestanden, vergelijkt deze met de geanonimiseerde
bestanden en verwerkt de verkregen gegevens, inclusief de persoonlijke informatie van Kredietnemers
en Kredietverstrekkers. De Alternatieve Dienstverlener zal de verkregen gegevens alleen aanwenden
om in het belang van Kredietnemers en Kredietverstrekkers uitvoering te kunnen geven aan de
alternatieve dienstverlening.

8.4. Op de website www.Financiering Nu.nl wordt informatie over de Alternatieve Dienstverlener en de
gegevensadministrateur gepubliceerd. In het geval een andere Alternatieve Dienstverlener of
gegevensadministrateur wordt aangewezen, zal hier afzonderlijk informatie over worden opgenomen.
Kredietverstrekkers en Kredietnemers worden onverwijld op de hoogte gesteld per gebeurtenis van
een Activatiemoment en van het zich niet langer voordoen daarvan.

9. KLACHTEN
9.1. Klachten omtrent de in deze Algemene Voorwaarden beschreven diensten kunnen schriftelijk worden
ingediend op het volgende adres: Oorsprongpark 12, 3581ET Utrecht, of per e-mail naar
Klantenservice@FinancieringNU.nl. Ontvangen klachten zullen worden verwerkt en behandeld binnen
10 werkdagen dagen na ontvangst, mits de strekking van de klacht eenduidig en begrijpelijk is.

9.2. In geval van twijfel over de strekking van een klacht, zal Financiering Nu binnen de hierboven
genoemde periode contact opnemen met de betreffende gebruiker.

10. WIJZIGINGEN IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
10.1. Financiering Nu is bevoegd deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

10.2. Wijzigingen worden van kracht 2 dagen na bekendmaking van de betreffende wijzigingen op het
Platform. Iedere Gebruiker zal tevens op de hoogte worden gesteld van de voorgenomen wijzigingen
via e-mail.

10.3. Elke Gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken tegen de voorgestelde wijzigingen tot aan de
inwerkingtreding van de betreffende wijzigingen. Nadat een Gebruiker bezwaar heeft gemaakt tegen
een voorgenomen wijziging, beëindigt de Overeenkomst met de Gebruiker vanaf het moment dat de
gewijzigde algemene voorwaarden in werking treden.

11. DUUR EN EINDE
11.1. Een Gebruiker kan op elk moment stoppen met gebruik maken van de in deze Algemene
Voorwaarden genoemde diensten, of zijn/haar informatie bij Financiering Nu laten verwijderen door
daarover een bericht te sturen, op voorwaarde dat er tussen de betreffende Gebruiker en Financiering Nu geen Investeringsovereenkomst of Kredietovereenkomst van kracht is.

12. TOEPASSELIJK RECHT
De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

13. FORUMKEUZE
Bij dezen wijzen de partijen als enige en exclusieve gerechtelijke forum voor de beslechting van alle
geschillen uit of in verband met de Overeenkomst aan, en stemmen hierbij onherroepelijk in met de
exclusieve bevoegdheid van, de bevoegde burgerlijke rechter te Amsterdam, Nederland.